Главная » Библиотека » Мои статьи

Список моих публикаций 1992-2017 г.г.
11.01.2015, 22:11

Продолжение списка будет. Всего в арсенале более 40 публикаций в академических журналах и сборниках научно-практических конференций,  8 учебно-методических пособий и 18 статей в газетах по различным проблемам психологии.

2018
Пасниченко В.В. Многогранность матрицы Эйзенхауэра – 2 // https://www.b17.ru/article/mnogogrannost_matritsyi_eyzenhauera_2/

2017
Пасниченко В.В. О классификации психогеометрических методик // Материалы конференции «Современный научный потенциал – 2017» // http://www.rusnauka.com/8_SNP_2017/Psihologia/0_223399.doc.htm

Urbanova Eva, Mayevskaya Petra, Pasnichenko Viktor. Loyalty, reliabilityand resistance to corruption: psychological aspects of diagnostic options (the experience of the Czech Republic) // Public management : collection. — № 3 (8) – June 2017 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — 392 p. С.343-352.

Пасниченко В.В. О психолингвистических сюрпризах при иммиграции // https://www.b17.ru/article/o_psiholingvisticheskih_sjurprizah/

Пасниченко В.В. Многогранность матрицы Эйзенхауэра // https://www.b17.ru/article/mnogogrannost_matritsyi_eyzenhauera/

2016

Пасниченко В.В. Рисуночная методика «Я в четырех ипостасях» и применение ее в тренингах личностного роста // https://www.b17.ru/article/metodika_ya_v_chetyrekh_ipostasyah_/

Стресс от иммиграции и дети: показывать свои переживания или лучше эмоционально закрыться. // https://www.b17.ru/article/stress_ot_immigracii_i_deti/

2013-2015 переезд в Чехию, период выживания, адаптации и ничего не писания.

2012

Крамарюк Т., Пасніченко В.В. Особливості ментальної репрезентації переживань закоханості та кохання // Міжнародна інтернет конференція // Міжнародна Інтернет конференція «"Сучасні дослідження когнітивної психології" : Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – 212 с. (С.137-139).
// http://pim.oa.edu.ua/internetkonferencii/iicracp2012/40-cognitive-styles-and-mental-representation/97-особливості-ментальної-репрезентації-переживань-закоханості-та-кохання

Пасниченко В.В. Метод контекстного реконструирования полимодального Я (на примере исследования переживания потоковых состояний) // Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką – 2012» Volume 13. Psychologia I socjologia/: Przemyśl. Nauka i studia. - 112 str. - S. 6-9. // http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2012/Psihologia/3_110589.doc.htm

2011

Пасніченко В.В.  Судово-психологічна експертиза: Навчальний посібник / 2-е вид., випр. та доп. – Чернівці: Книги – XXI, 2011. – 136 с.

Пасніченко В.В. Організація та проведення психологічної практики студентами спеціальності “Практична психологія” за модульною системою навчання: методичні вказівки / 2-е вид., випр. та доп. / Укладачі: Пасніченко В.В., Радчук В.М., Корнівська М.М. – Чернівці: Книги – XXI, 2011. – 68 с.
Основи психології карєри. Навчальний посібник.  / Укладачі: Полішук О.М., Пасніченко В.В. – Чернівці: Книги – XXI, 2011. – 124 с.

Пасніченко В.В.  Образ світу особистості в полікультурному просторі // Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі [монографія / за наук. редакцією І.М. Зварича]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 456 с. (С.9-20)
Крамарюк Т., Пасніченко В.В. Проблеми дослідження потокових станів при закоханості / Крамарюк Т.Г., Пасніченко В.В. // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2011. – С.160-162.

2010

Пасніченко В.В. Фактори, які забезпечують системність в побудові організації, що розвивається // Правничий вісник Університету “Крок”. – Вип.5. – Т.2. – К., 2010. – С.74-78.
Пасніченко В.В. Сучасна сім’я з позицій синергетики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації сім’ї у сучасному світі» (20-21 травня 2010 р). – Чернівці: Книга – XXI , 2010. – С. 44-45
Пасніченко В.В. Відображення структури образу світу на рівні когнітивної організації та регуляції поведінки // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології», –  Острог: видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010 – Вип. 14. – С.223-230.
Пасніченко В.В. Синергетичні механізми взаємодії міфологічної й політичної свідомості // Теоретико-методологический семинар «Архетипика и государственное управление». – 13-14 июля 2010 г. (г. Феодосия) // Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2010. – № 3–4. – 432 с. (С.351-357).

2009

Пасніченко В.В. Тріангуляції в психології: місце і математичне забезпечення // Материалы на 5-а межнародна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», – 2009. Том 18.Психология и социология. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.12-14.

Пасніченко В.В. Я не можу контролювати божевілля цього життя, але я можу зберегти його логіку // Версії, №12 (272) 20.03-27.03.2009 року. – С.9.

Пасніченко В.В. До теорії розвитку особистості (постановка проблеми) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» (14-15 травня 2009 р.). – Чернівці: Книга-XXI , 2009. – 492 с. (C.249-251).

Ігнатієва А.О., Пасніченко В.В. Відображення у свідомості студенток-психологів рольових позицій та стереотипів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 447-448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, – 2009. – 212 с. (С.158-164).

Васкан Ж.В., Пліхта Н.Д., Пасніченко В.В. Короткочасні афективні стани у хворих з артеріальною гіпертензією (аналіз одного випадку) // Медицина світу: психіатрія, 2009. – С. 59-65.

Пасніченко В.В., Васкан Ж.В., Вудвуд К.С. До питання диференціації стресу та фрустрації як проявів емоційного напруження // Materialy V Mezinarodni vedecko-prakticka konference "Vedecky prumysl evropskeho kontinentu" (27 listopadu – 5 prosincu 2009 roku). – Dil 9.Pedagogika.Psyhologie and sociologie. – Praha, 2009. – C. 77-79. // http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Psihologia/54389.doc.htm

2008

Пасніченко В.В. Судово-психологічна експертиза: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 136 с.

Організація та проведення психологічної практики студентами спеціальності “Психологія” за модульною системою навчання: методичні вказівки / Укладачі: Пасніченко В.В., Радчук В.М. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 60 с.

Підготовка та проведення відкритих занять з психології (Спеціальність «Психологія»): методичні вказівки / Укладачі: Зварич І.М., Пасніченко В.В. – Чернівці: Книги – XXІ, 2008. – 70 с.

Підготовка та проведення практичних занять з психології (Спеціальність «Практична психологія»): методичні вказівки / Укладачі: Пасніченко В.В., Радчук В.М. – Чернівці: Книги – XXІ, 2008. – 158 с.

Пасніченко В.В. Застосування психомалюнку «Я у чотирьох іпостасях» у тренінгах особистісного росту // Материали за 4-а межнародна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», Том 15. Психология и социология. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 2008. – 104 с. (С.3-5.)

Пасніченко В.В. Из опыта использования каузометрии при проведении судебно-психологических экспертиз // Время пути: исследования и размышления / Под. Ред. Р.А.Ахмерова, Е.И.Головахи, Е.Г.Злобиной, А.А.Кроника, Д.А.Леонтьева. – К.: Изд-во Института социологии НАН Украины, 2008. – 288 с. (С.234-249).

Пасніченко В.В. Оцінювання учасників навчальних тренінгів за кредитно-модульною системою // Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор до української освіти», Полтава, 22 листопада 2007 р (стаття 5 стор). – 2008. видавництво "Асмі" (Полтава). – 680 с.

Пасніченко В.В. Світогляд як категорія психології особистості // Вісник Прикарпатського університету. Спеціальний випуск: за матеріалами Другого всеукраїнського семінару, 19-21 жовтня 2007 року. – 232 с. (С.31-34).

Пасніченко В.В. Использование каузометрии при проведении судебно-психологических экспертиз // Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее / Под. Ред. Р.А.Ахмерова, Е.И.Головахи, Е.Г.Злобиной, А.А.Кроника, Д.А.Леонтьева. – К.: Изд-во Института социологии НАН Украины, 2008. – 104 с. (С.68-69).

Пасніченко В.В. Навчальний рік закінчено, підсумки підведено, що далі? // Науково-методичний вісник. Випуск 6 «Психологічна служба» / Укладачі Романовська Д.Д., Собкова С.І. – Чернівці: Технодрук, 2008. – 228 с. (С.27-29)

2007

Пасніченко В.В. Особистість між «правильним» та «неправильним» світами: катастрофа чи рівновага? // «Розвиток наукових досліджень – 2007»: матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 26-28 листопада 2007 р.: – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2007. – Т. 5. – С.102-104.

Пасніченко В.В. Оцінювання навчальних тренінгів за кредитно-модульною системою при підготовці студентів-психологів // IV Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання» (25-26 жовтня 2007 року): Матеріали конференції. – К.: Видавництво ДУІКТ, 2007. – C.305-308.

Пасніченко В.В. Психологія та синергетична парадигма // Materialy II Międzunarodowej naukowi-praktyeznej konfereneji «Perspektywiezne opracowania nauki i techniki – 2007» / Tym 9. Psychologia i socjologia. Filozofia.: Przemysl. Nauka i studia – 88 str. С.3-4. // http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Psihologia/23898.doc.htm

Пасніченко В.В. Простір Інтернету як аналог людської свідомості: продуктивність протиріч // Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі: Збірник наукових праць. – Том 2. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007 г. – 103 с. С.76-77. // http://www.confcontact.com/2007nov/pasnichenko.htm

Пасніченко В.В., Ігнатьєва А.О. Активні методи научіння у формуванні вербальної креативності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (17-18 травня 2007 р.). – Чернівці: Рута, 2007. – С.585-587.

Пасніченко В.В. Образ світу «трансформованої» особистості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (17-18 травня 2007 р.). – Чернівці: Рута, 2007. – С.113-117.

Пасніченко В.В. Чи адаптувати неадаптованих: копінг-стратегії як теоретична основа роботи з кризовим групами населення // Соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Методичний посібник за матеріалами обласної науково-практичної конференції (11 квітня 2007 року). – Чернівці, 2007, – С.7-9.

Пасніченко В.В. Копінг-стратегії як теоретична основа роботи з кризовим групами населення // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць . – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина II) – С.131-134.

2006

Пасніченко В.В. Багатомірне шкалювання в дослідженнях світоглядних категорій // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.VIII, вип. 3. – К., 2006. – C.251-257.

Гавалешко О.М., Пасніченко В.В. Оцінювання учасників навчальних тренінгів і ділових ігор за кредитно-модульною системою // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 285: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.25-32.

2005 рік

Пасніченко В.В. Світогляд як об’єкт психологічного дослідження // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип.26, в 4-х томах, том 3. – С.330-335. (матеріали Першого Всеукраїнського конгресу психологів 24-26 жовтня 2005 р.)

Пасніченко В.В. Світогляд як об’єкт психологічного дослідження // Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали доповідей і повідомлень на звітно-науковій конференції професорсько-викладацького складу та студентів і міжнародному науково-практичному семінарі “Тенденції та перспективи розвитку психологічних досліджень: діалог культур” 18-22 квітня 2005 р. – Київ-Луцьк-Варшава, 2005. – С.23-25.

Пасніченко В.В. Моделі в роботі соціального працівника // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 262: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.106-110.

Пасніченко В.В. Особливості використання семантичного диференціала // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2005, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Полтава 2005. С.12-15.

2004 рік

Акмеологія з основами психології кар’єри. Навчальний посібник / Укл. О.М.Говалешко, В.В.Пасніченко, Т.А.Кривко. – Чернівці: Рута, 2004.– 84 с.

Пасніченко В.В., Пашкова О. Категоріальна структура емоційних переживань спортсменів (на прикладі спортивного орієнтування та спортивних бальних танців) // Фізична культура, спорт та здоров’я нації / Зб.наук.праць. – Випуск 5. / Редкол.: К.П.Козлова (голова) та ін. – Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2004. – С.381-385.

Пасніченко В.В. Динаміка світоглядних понять студентів психологів // Вісник Харківського університету, “Психологія” .№ 617, 2004. – С.126-189.

Пасніченко В.В. Актуальність зміни парадигми підготовки психологів в умовах класичних університетів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах” (соціологія, психологія, педагогіка): Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – С.93-96.

Пасніченко В.В. Динаміка світоглядних понять студентів психологів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 209: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.121-127.

2003

Соціально-психологічні аспекти керівництва в державних установах: Навчальний посібник / Укл. С.Л.Марков, В.В.Пасніченко, А.Г.Янкова. – Чернівці: Прут, 2003. – 136 с.

Пасніченко В.В. Конфлікт в освітньому середовищі: сучасні підходи до розв’язання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 185: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.78-85.

2002

Пасніченко В.В. Образ мира и современная образовательная практика // Актуальные проблемы высшего образования и науки в XXI веке. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию КарГУ. – Караганда, 2002 г.

2001

Пасніченко В.В. Образ світу і сучасна педагогічна практика // Педагогіка і психологія. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 122. Чернівці. Рута – 2001. С.186-192.

1996

Пасніченко В.В. “Образ мира” и “субъект” как категории этнопсихологии // Демографічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, проблеми, прогнози на XXI століття. Материалы научно-практической конференции. Чернівці-Київ, 1996 р. – С.422-427.

1993

Пасніченко В.В. Майевтика как способ взаимодействия учителя и ученика // Майєвтика у системі психологічних знань. Тези Міжнародної наукової конференції. – Київ, 1993. С.67-68

1992

Пасниченко В.В. Роль школьного психолога в гуманизации образования // Актуальные проблеммы психологической службы: теория и практика. Материалы международной конференции – Одесса, 1992. С.68-69.

Категория: Мои статьи | Добавил: ВиктОр
Просмотров: 2001 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]